Parafia
Parafialna Schola Dziecięca
Schola
Parafialna Schola Dziecięca
ScholaSchola

Spotkania Formacyjne

W każdy czwartek, godz. 17.00 - w salce parafialnej

Geneza wspólnoty

¦piew i muzyka od zawsze starały się wypowiedzieć to, czego nie można wyrazić słowami.

Cantantibus organis Coecilia Domino decantabat. Owo sformułowanie antyfony spowodowało powstanie licznych przedstawień ikonograficznych ¶w. Cecylii, która gra na instrumencie przypominaj±cym organy. W nawi±zaniu do tej ¶redniowiecznej tradycji od XVI w. w Ko¶ciele zachodnim zaczęły powstawać stowarzyszenia, których celem było pielęgnowanie muzyki ko¶cielnej, a ¶w. Cecylia stała się patronk± muzyki i ¶piewu ko¶cielnego.

Od czasów ¶redniowiecznych utrwalon± pozycję w muzyce ko¶cielnej i bogat± tradycję w kulturze europejskiej ma schola cantorum. Po Soborze Watykańskim II dopuszczono do liturgii ¶piew w językach narodowych oraz nowe formy aktywno¶ci wiernych i scholi. Od tego czasu do dzi¶ jest ona kultywowana w Ko¶ciele katolickim w dawnej formie, z zachowaniem ¶piewów gregoriańskich oraz w wypracowanym przez wieki repertuarze muzyki liturgicznej. Współczesna schola cantorum spełnia dwojakie funkcje: pierwsze zwi±zane s± z celem liturgii, przeżywania Ofiary i Zmartwychwstania, głoszenia chwały Bożej; drugie zwi±zane z osobistym przeżyciem estetyczno-sakralnym ¶piewaków, a także z ich przygotowaniem muzycznym, edukacj± muzyczn±.

Od kilkunastu lat ruch gromadzenia się dzieci i młodzieży wokół Ko¶cioła i ¶piewu ko¶cielnego wyraĽnie nasilił się. Składaj± się na to różne okoliczno¶ci zewnętrzne i potrzeby wewnętrzne naszej młodzieży. Jak się wydaje duży wpływ na to miał wybór Papieża Polaka na Stolicę Piotrow±, pielgrzymki i homilie Jana Pawła II, które w tak oczywisty i prosty sposób porwały serca młodych ludzi, wzbudziły wiarę i chęć wspólnego chwalenia Boga.

Dzi¶, gdy w naszych szkołach, miastach, a także parafiach bardzo często obserwujemy zanik zarówno tradycji, jak i życia religijnego. W naszej wspólnocie chcemy poprzez inicjatywę i zaangażowanie najmłodszych "wlać nowego ducha". Dlatego z inicjatywy Księdza Proboszcza powstała parafialna schola dziecięca. Pod opiek± i kierownictwem Joanny Fojt oraz Radosława Zawackiego, w każdy czwartek o godz. 17, gromadzi się kilkuosobowa grupa dzieci, aby wspólnie ćwiczyć, modlić się i przygotowywać liturgię. Natomiast w każd± niedzielę, podczas Mszy ¶w. o godz. 10 30, swoim ¶piewem pomagamy innym modlić się i rozwijać swoj± wiarę.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragn± podzielić się swoimi talentami muzycznymi - ¶piewem lub gr± na instrumentach - przyjdĽcie do nas i razem ¶piewajmy Panu!

Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze ¦więte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   pw. Niepokalanego Poczęcia 
       Naj¶więtszej Maryi Panny
   ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
   czynne w godz.: 16.00 - 17.00
   w poniedziałki, ¶rody i w czwartki
   (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu