Parafia
Grupa AA
Logo Grupy AA
Logo Grupy AA

Spotkania Formacyjne

Poniedziałek o godz. 18.00

Cel wspólnoty

Anonimowi Alkoholicy s± wspólnot± mężczyzn i kobiet, którzy dziel± się nawzajem do¶wiadczeniem, sił± i nadziej±, aby rozwi±zywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jeste¶my samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest zwi±zana z żadn± sekt±, wyznaniem, działalno¶ci± polityczn±, organizacj± lub instytucj±, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych pogl±dów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeĽwo¶ci i pomagać innym alkoholikom w jej osi±gnięciu

Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze ¦więte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   pw. Niepokalanego Poczęcia 
       Naj¶więtszej Maryi Panny
   ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
   czynne w godz.: 16.00 - 17.00
   w poniedziałki, ¶rody i w czwartki
   (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu